Transparency Act

People and labour rights

Thrace Polybulk is committed to promoting and supporting a world where human rights are a reality for everyone. Respect for basic human rights and decent working conditions are at the core of our culture and values. As part of our commitment, we are embedded human rights into our policies, business systems and procedures. As a responsible business we want to build trust and strengthen our relationships with our suppliers and ensure fair working conditions for all people directly or indirectly affected by our business.

Framework for due diligence assessments

Thrace Polybulk has a strong focus on responsible business conduct. We have embedded the OECD guidelines and UN Guiding Principles into policies and management systems. We know that everything we do affects people and the environment and therefore we work, worldwide, with ethical guidelines. These guidelines are based on the Universal Declaration of Human Rights and ILO International Labor Standards that set out basic principles and rights at work. They also cover safety aspects, labor rights, animal welfare and environmental protection. They are about the way we buy products, materials and services and apply to all suppliers and service providers in our value chain. We aim to develop long-lasting, trusting and mutually beneficial relationships with suppliers who share our values and who demonstrate the same commitment to operating responsibly and ethically. We carry out inspections to help us improve our supply chain efforts. In order to be open about how we work, we annually share a status report.

Due Diligence

Thrace Polybulk undertakes to respect and support human rights throughout the value chain, and everyone who works in or for Thrace Polybulk must have decent working conditions. The guidelines cover both human rights, safety aspects, the right to decent working conditions, animal welfare and environmental protection. We work closely with others to uncover and understand our areas of risk and how the world around us is affected, and we always try to be open and strengthen the way we work with due diligence assessments, to reduce any consequences of our operations. We have also implemented OECD`s methodology for due diligence to prevent and reduce any negative impact our business.

This work is an ongoing process, and we want to continuously improve.

Future

Thrace Polybulk's vision is to create a better everyday life for the many people. Whatever we do today, we can do better tomorrow.  When we care for people and the planet, we can make a significant and lasting change - today and for generations to come. We take big steps to achieve our goals and we work with this throughout the value chain. This gives us a great opportunity to make a difference. It is a responsibility we gladly take on.

Mennesker og arbeidsrettigheter

Thrace Polybulk er forpliktet til å fremme og støtte en verden der menneskerettigheter gjelder for alle. Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er kjernen i vår kultur og verdier. Som en del av vår forpliktelse har vi implementert menneskerettigheter i våre retningslinjer, forretningssystemer og prosedyrer. Som en ansvarlig virksomhet ønsker vi å bygge tillit og styrke våre relasjoner til våre leverandører og sikre rettferdige arbeidsforhold for alle mennesker som direkte eller indirekte er berørt av vår virksomhet.

Rammeverk for aktsomhets-vurderinger

Thrace Polybulk har et sterkt fokus på ansvarlig forretningsadferd. Vi har integrert OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper i retningslinjer og styringssystemer. Vi vet at alt vi gjør påvirker mennesker og miljø og derfor jobber vi, over hele verden, med etiske retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på Verdenserklæringen om menneskerettigheter og ILOs internasjonale arbeidsstandarder som fastsetter grunnleggende prinsipper og rettighet på jobben. De dekker også sikkerhetsaspekter, arbeidstakerrettigheter, dyrevelferd og miljøvern. De handler om måten vi kjøper produkter, materialer og tjenester på og gjelder alle leverandører og tjenesteleverandører i vår verdikjede. Vi har som mål å utvikle langvarige, tillitsfulle og gjensidig fordelaktige relasjoner med leverandører som deler våre verdier og som viser samme forpliktelse til å operere ansvarlig og etisk. Vi utfører inspeksjoner for å hjelpe oss med å forbedre innsatsen i forsyningskjeden. For å være åpne om hvordan vi jobber deler vi årlig en statusrapport.

Aktsomhet

Thrace Polybulk forplikter seg til å respektere og støtte menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden, og alle som jobber i eller for Thrace Polybulk må ha anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene dekker både menneskerettigheter, sikkerhetsaspekter, rett til anstendige arbeidsforhold, dyrevelferd og miljøvern. Vi jobber tett med andre for å avdekke og forstå våre risikoområder og hvordan verden rundt oss påvirkes, og vi prøver alltid å være åpne og styrke måten vi jobber med aktsomhets-vurderinger på, for å redusere eventuelle konsekvenser av vår virksomhet. Vi har også implementert OECDs metodikk for aktsomhet for å forhindre og redusere enhver negativ påvirkning vår virksomhet.

Dette arbeidet er en pågående prosess, og vi ønsker å kontinuerlig forbedre oss

Framtid

Thrace Polybulks visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Uansett hva vi gjør i dag, kan vi gjøre det bedre i morgen. Når vi bryr oss om mennesker og planeten, kan vi gjøre en betydelig og varig endring – i dag og i generasjoner fremover. Vi tar store steg for å nå våre mål og vi jobber med dette gjennom hele verdikjeden. Dette gir oss en stor mulighet til å gjøre en forskjell. Det er et ansvar vi gjerne tar på oss.

Thrace Polybulk AS Reports

Thrace Polybulk AS Reports