Thrace Polybulk AS


Latest News: Big Bags are now In The Loop

Collaboration is key to building a circular economy, and so we're excited to announce our partnership with leading companies in the aquaculture industry in an innovative upcycling closed loop system. In this system, used big bags are collected and recycled, with Thrace Polybulk utilizing the recycled raw materials to produce new sustainable big bags. By recycling plastic from our own value chain through the 'In the Loop' circular economy platform, and already at this early stage we are helping one of our customer to reduce the need for new plastic by approximately 300 tonnes per year, resulting in a remarkable 23% reduction in carbon footprint. The reduced footprint has been verified by 3rd-party consultants, specializing in value chain traceability and documented environmental effects.


Thrace Polybulk AS and Thrace Polybulk AB became member companies of Thrace Group in 2001. Until that time they had established a strong position in the Nordic market under the name Hydro Polybulk, the packaging division of Norsk Hydro, which was originally founded in 1982.

 

 

EXPERTISE

Optimal bulk packaging solutions: Thrace Polybulk product portfolio focuses on industrial packaging based on PP/PE-plastic materials. Polybulk offers a variety of bulk packaging solutions and aims to be a total supplier within the bulk bag segment, which includes both bags and equipment for filling, handling, storing and protecting the packed products. Being the global frontrunner in advanced logistical solutions based on FIBCs, the flagship of Polybulk is bulk bags for Automatic Filling Systems.

 

 

PRODUCTS

FIBC/Bulk Bags, Technical Products, Cargo Protection Products, Container Liners, Filling Line Equipment, Consumer Products and Handling Equipment .

 

 

AREAS OF APPLICATION

Industrial packaging and packaging systems for bulk products within chemicals, feed, seed, minerals and foodstuff.

 

 

MARKETS

The main markets of Thrace Polybulk have traditionally been Northern and Western Europe, but over the last decade Polybulk is becoming more a global player with activities also in North and South America, Asia and Australia.

 

 

WHAT MAKES US DIFFERENT

Thrace Polybulk offers its business associates decades of experience in designing tailor made FIBC products for different applications. To meet customers growing demands on efficiency in logistics, Polybulk continuously presents new ideas and innovations, often in projects in close cooperation with customers. Another of Polybulk’s specialties is our long experience of working with multinational companies, supplying units all over the world. Thrace Polybulk is today the front runner in developing and supplying bulk bags on reel for almost all existing automatic filling lines in the world. With high competence, know-how and a vast range of products, Thrace Polybulk is a total supplier of technical solutions and equipment.


SISTE NYTT: Storsekker er nå In The Loop

Samarbeid er nøkkelen til å bygge en sirkulær økonomi, og derfor er vi glade for å kunngjøre vårt samarbeid med ledende selskaper i havbruksnæringen i et innovativt closed loop system. I dette systemet samles og resirkuleres kundenes brukte storsekker, mens Thrace Polybulk bruker de resirkulerte råvarene til å produsere nye bærekraftige storsekker. Ved å resirkulere plast fra vår egen verdikjede gjennom den sirkulære økonomiplattformen 'In the Loop', og allerede på dette tidlige stadiet hjelper vi en av våre kunder med å redusere behovet for ny plast med ca. 300 tonn per år, noe som resulterer i en bemerkelsesverdig 23 % reduksjon i karbonavtrykk. Det reduserte fotavtrykket er verifisert av tredjepartskonsulenter, spesialisert på verdikjedesporbarhet og dokumenterte miljøeffekter.


Thrace Polybulk AS og Thrace Polybulk AB ble medlemsbedrifter i Thrace Group i 2001. Frem til da hadde de etablert en sterk posisjon i det nordiske markedet under navnet Hydro Polybulk, forpakningsavdelingen til Norsk Hydro, som opprinnelig ble grunnlagt i 1982.

 

 

KOMPETANSE

Optimale løsninger for bulkhåndtering: Thrace Polybulk-produktporteføljen fokuserer på industriell emballasje basert på PP/PE-plastmaterialer. Polybulk tilbyr en rekke bulk-forpakningsløsninger og har som mål å være en totalleverandør innenfor bulk segmentet, som inkluderer både sekker og utstyr for fylling, håndtering, lagring og beskyttelse av forpakningene. Som den globale frontløperen innen avanserte logistikkløsninger basert på FIBC-er, er flaggskipet til Polybulk storsekk på rull for automatiske fyllesystemer.

 

 

PRODUKTER

FIBC/storsekk, tekniske produkter, transportbeskyttelse, containerlinere, fyllelinjeutstyr, forbrukerprodukter og håndteringsutstyr.

 

 

BRUKSOMRÅDER

Industriell emballasje og emballasjesystemer for bulkprodukter innen kjemikalier, fôr, frø, mineraler og næringsmidler.

 

 

MARKEDER

Hovedmarkedene til Thrace Polybulk har tradisjonelt vært Nord- og Vest-Europa, men i løpet av det siste tiåret har Polybulk blitt en mer global aktør med aktiviteter også i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Australia.

 

 

HVA GJØR OSS ANNERLEDES

Thrace Polybulk tilbyr sine forretningsforbindelser tiår med erfaring i å designe skreddersydde FIBC-produkter for ulike bruksområder. For å møte kundenes økende krav til effektivitet i logistikk, presenterer Polybulk kontinuerlig nye ideer og innovasjoner, ofte i prosjekter i nært samarbeid med kundene. En annen av Polybulks spesialiteter er vår lange erfaring med å jobbe med multinasjonale selskaper, som leverer over hele verden. Thrace Polybulk er i dag ledende innen utvikling og levering av storsekk på rull for nesten alle eksisterende automatiske fyllelinjer i verden. Med høy kompetanse, kunnskap og et stort utvalg av produkter er Thrace Polybulk en totalleverandør av tekniske løsninger og utstyr.

Published Financial Statements

Publisert Regnskap